தொழில் செய்திகள்

பின்வருவது தொழில் தொடர்பான செய்திகளைப் பற்றியது, தொழில்துறை செய்திகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள உங்களுக்கு உதவ நம்புகிறேன்.
  • ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளுக்கான சிப் கேரியராக லீட் பிரேம் என்பது ஒரு முக்கிய கட்டமைப்பு கூறு ஆகும், இது சிப்பின் உள் சுற்று லீட்-அவுட் மற்றும் வெளிப்புற தடங்களுக்கு இடையேயான மின் இணைப்பை பிணைப்பு பொருட்கள் (தங்க கம்பி, அலுமினிய கம்பி, செப்பு கம்பி) மூலம் உணர்கிறது. இது வெளிப்புற கம்பிகள் கொண்ட ஒரு பாலத்தின் பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. மின்னணு தகவல் துறையில் ஒரு முக்கியமான அடிப்படை பொருளான பெரும்பாலான குறைக்கடத்தி ஒருங்கிணைந்த தொகுதிகளில் முன்னணி பிரேம்கள் தேவைப்படுகின்றன.

    2020-01-16

 1